Op 18 februari 2019 hebben wij het geweldige bericht ontvangen dat hospice Dignitas het keurmerk PREZO Hospicezorg heeft behaald. Wij zijn nu ingeschreven in het Perspekt Keurmerkregister; het keurmerk is 3 jaar geldig. Op 8 maart is het officiële keurmerk bord aan de buitenmuur naast onze voordeur opgehangen.

Keurmerk PREZO Hospicezorg

Onze kwaliteit van zorg wordt door Perspekt, een kwaliteitsinstituut in de zorg, getoetst. Zij toetsen of wij voldoen aan het keurmerk PREZO Hospicezorg.

Audit

Op 29 oktober 2018 hebben drie auditoren van Perspekt ons hospice bezocht en zij zijn in gesprek geweest met onze vrijwilligers en medewerkers. Ook onze gasten en hun naasten en een huisarts zijn met hen in gesprek geweest over hun ervaringen met ons.

Wij hebben verteld hoe wij de prestaties leveren zoals deze in PREZO hospicezorg zijn vastgesteld. De auditoren hebben voornamelijk meegelopen in de zorgverlening en hebben tijdens de gesprekken gevraagd naar documenten en bewijzen die ons verhaal bevestigen.

Aan het eind van de dag kregen we mooie complimenten van de auditoren:

 • wij zijn een organisatie met ziel en zakelijkheid.
 • de eerlijkheid en openheid van ons allen werd zeer gewaardeerd

 

Auditrapport

In het officiële auditrapport is uitgebreid geschreven hoe wij ‘scoorden’ op 18 prestaties van PREZO. 14 keer haalden wij de maximale score van 100 punten; 4 keer haalden we de tussen de 75 en 90 punten. Een prachtig resultaat waar we heel trots op zijn.

Prestaties

PREZO Hospicezorg is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector palliatieve zorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg & ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de patiënt en diens naasten. De prestaties zijn opgedeeld in domeinen, pijlers en voorwaarden.

Domeinen

De patiënt

 • voelt zich thuis en veilig in zijn/haar leefomgeving
 • ervaart passende aandacht en ondersteuning bij spirituele en existentiële vragen
 • ervaart passende aandacht en ondersteuning in de omgang met zijn naasten
 • ervaart ondersteuning bij psychisch (cognitief en emotioneel welbevinden)
 • ervaart aandacht, comfort en ondersteunende zorg bij het afronden van het leven

De naaste

 • ervaart ondersteuning bij de rouw om het verlies van een dierbare

Pijlers

De patiënt

 • ervaart dat zijn/haar wensen en behoeften de basis vormen voor de zorg en ondersteuning die hij krijgt
 • beschikt over een individueel zorgplan dat in samenspraak en met zijn/haar instemming tot stand is gekomen
 • ervaart passende informatie over voor hem/haar belangrijke zaken en met de patiënt wordt adequaat gecommuniceerd
 • voelt zich veilig

Voorwaarden

Professionele medewerkers en vrijwilligers

 • de medewerker en vrijwilliger is deskundig en levert op patiëntgericht wijze, doeltreffend en doelmatig, een bijdrage aan de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt

Professionele organisatie

 • draagt zorg voor een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het ondersteunen van de patiënt en zijn naasten in de palliatieve fase
 • biedt een veilige omgeving
 • bereikt haar prestaties op basis van een vastgestelde strategie en betrekt op actieve wijze patiënten/naasten en medewerkers bij de totstandkoming van besluiten
 • zet de middelen doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht in. De organisatie heeft bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording adequaat geregeld.
 • heeft een werkend kwaliteitssysteem